Το Έργο

Κύρια στοιχεία έργου BIOMASUD PLUS

 

Πλήρης τίτλος έργου: Ανάπτυξη της αειφόρου αγοράς Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων για οικιακή χρήση

Ημερομηνία έναρξης: 1 Ιανουαρίου 2016

Διάρκεια: 36 μήνες

Προϋπολογισμός: 1.971.610,00 €

 

project biomasudplus

 

Ο συνολικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για την προώθηση της αειφόρου αγοράς στερεών βιοκαυσίμων από Μεσογειακές χώρες για εφαρμογές οικιακής θέρμανσης μέσω:

 

Της ανάπτυξης και επέκτασης ενός συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και αειφορίας.

› Της αξιολόγησης των τωρινών εμποδίων και της εύρεσης λύσεων, με έμφαση στα συστήματα ελέγχου της ποιότητας και της αειφορίας.

› Της ανάπτυξης εργαλείων και βάσεων δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις αειφόρες πηγές βιομάζας και με την ταυτοποίηση αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων στερεών βιοκαυσίμων.

 

Συγκεκριμένοι στόχοι

› Η προώθηση της εφαρμογής του συστήματος BIOMASUD® σε όλες τις συμμετέχουσες Μεσογειακές χώρες.

› Η επέκταση της εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και αειφορίας BIOMASUD® σε σημαντικά στερεά βιοκαύσιμα, με ευρεία χρήση στον οικιακό τομέα.

› Η βελτίωση των απαιτήσεων αειφορίας του συστήματος BIOMASUD®.

› Η ποιοτική αξιολόγηση των σημαντικότερων στερεών βιοκαυσίμων στις αγορές των Μεσογειακών χωρών.

› Ο χαρακτηρισμός των εκπομπών και του βαθμού απόδοσης εμπορικών συστημάτων λεβήτων και σομπών βιομάζας.

› Η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης της αγοράς στερεών βιοκαυσίμων για τον οικιακό τομέα στις Μεσογειακές χώρες.

› Η επέκταση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών BIORAISE GIS για τις πρώτες ύλες βιομάζας σε όλες τις συμμετέχουσες Μεσογειακές χώρες.

› Η προώθηση της αειφόρου παραγωγής και χρήσης στερεών βιοκαυσίμων μέσω της διάχυσης πληροφοριών.

 

Email επικοινωνίας για το συντονιστή του έργου: coordinator@biomasudplus.eu