Αξιολόγηση ποιότητας των Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων

Στο έργο BIOMASUD PLUS υπάρχει ειδικό κεφάλαιο (ΠΕ3) αφιερωμένο στον ορισμό των απαιτήσεων ποιότητας για στερεά βιοκαύσιμα οικιακής χρήσης τα οποία θα συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης BIOMASUD. Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα στερεά βιοκαύσιμα, το σύστημα θα επεκταθεί και σε νέα βιοκαύσιμα που παράγονται στις χώρες της Μεσογείου.

Στις μέρες μας, δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα ποιότητας (ISO) για τον χαρακτηρισμό βασικών Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων όπως τα κουκούτσια ελιάς και τα κελύφη ξηρών καρπών. Δυο Ισπανικά εθνικά πρότυπα υπάρχουν από το 2014 για τον χαρακτηρισμό κουκουτσιών ελιάς (UNE 164003:2014) και κελυφών ξηρών καρπών (UNE 164004:2014) για οικιακή χρήση. Ωστόσο, αυτά τα πρότυπα UNE αναπτύχθηκαν για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε τρεις χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία) και συνεπώς χρειάζονται αναθεώρηση για να εξακριβωθεί ότι είναι εφαρμόσιμα σε στερεά βιοκαύσιμα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, το UNE 164004 αναπτύχθηκε για τρία είδη κελυφών ξηρών καρπών, συγκεκριμένα για κελύφη αμυγδάλου, φουντουκιού και κουκουναριού. Συνεπώς, το πρότυπο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα κελύφη ξηρών καρπών που είναι επίσης διαθέσιμα στην αγορά: κελύφη καρυδιού και φιστικιού. Από την άλλη πλευρά, κλαδέματα αμπελώνων και ελαιόδεντρων σπάνια χρησιμοποιούνται σαν καύσιμα σήμερα, αλλά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό, ανεκμετάλλευτο δυναμικό βιομάζας στην περιοχή της Μεσογείου με αυξανόμενο ενδιαφέρον από την αγορά. Αυτή τη στιγμή, τα μόνα εφαρμόσιμα διεθνή πρότυπα ποιότητας για τα κλαδέματα είναι τα ISO17225-2:2014 και ISO17225-4:2014 που κατηγοριοποιούν πελλέτες ξύλου και θρύμματα ξύλου, αντίστοιχα.

Για τον σκοπό αυτό, συνολικά 347 δείγματα από κλαδέματα αμπελώνα και ελαιόδεντρου, κουκουτσιών ελιάς και κελυφών ξηρών καρπών (κελύφη αμυγδάλου, φουντουκιού, κουκουναριού, φιστικιού, και καρυδιού) από 7 Μεσογειακές χώρες (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία) αναλύθηκαν πλήρως για τις σχετικές ιδιότητες που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας κοινά διεθνή πρότυπα για τις περισσότερες ιδιότητες και άλλα σχετικά πρότυπα όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμα πρότυπα ISO, από εργαστήρια σε τέσσερεις χώρες: BIOS (Αυστρία), CBE (Πορτογαλία), ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα) και CIEMAT (Ισπανία). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παραδοτέο 3.2 .

Σχήματα 1 & 2. Τοποθεσίες δειγματοληψίας για κουκούτσια ελιάς (αριστερά) και κελύφη αμυγδάλου (δεξιά)

 

Πριν την αναθεώρηση των ορίων στα πρότυπα που εφαρμόζονται, κάποια δείγματα αποκλείστηκαν από την στατιστική ανάλυση επειδή δεν ήταν αντιπροσωπευτικά αποδοτικών/κατάλληλων βιομηχανικών διεργασιών για προετοιμασία βιοκαυσίμων οικιακής χρήσης, είχε γίνει χρήση προσθέτων και/ή υπήρχαν επιμολύνσεις. Η απόφαση πάρθηκε μετά από οπτική παρατήρηση των δειγμάτων, και αφού λήφθηκαν υπόψη οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την δειγματοληψία και τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών αναλύσεων.

Τέλος, ορίστηκαν οι προδιαγραφές και παρουσιάστηκαν στο παραδοτέο 3.3 και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σαν όρια του χαρακτηρισμού ποιότητας στο ενημερωμένο και διευρυμένο σήμα ποιότητας BIOMASUD που θα υιοθετηθεί σαν συνέπεια αυτού του Έργου, το οποίο θα συμβάλει στην προβολή του συστήματος BIOMASUD σαν εργαλείο για την προώθηση της χρήσης Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων για χρήσεις οικιακής θέρμανσης. Οι προδιαγραφές θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη για την αναθεώρηση των Ισπανικών προτύπων για την κατηγοριοποίηση κουκουτσιών ελιάς (UNE 164003:2014) και κελυφών ξηρών καρπών (UNE 164004:2014) ώστε να καλύπτουν και στερεά βιοκαύσιμα που προέρχονται από την γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται σε αυτό το έργο, η οποία είναι ευρύτερη από αυτήν που είχε εξεταστεί όταν είχαν δημιουργηθεί αυτά τα πρότυπα (Περιοχή ΕΕ SUDOE).

Posted in Sin categoría.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *