Ενημέρωση για το ΣΓΠ on-line εργαλείο BIORAISE

Στο ΠΕ2, η δράση 2.3 έχει στόχο την ενημέρωση και επέκταση της υπηρεσίας web BIORAISE για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα και Τουρκία), και την Γαλλία. Η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες για πηγές βιομάζας και κόστη εκμετάλλευσης, μαζί με το ενεργειακό περιεχόμενο και βάσεις δεδομένων ενδιαφερόμενων μερών. Στόχος είναι η ποσοτικοποίηση των πηγών για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων για οικιακή θέρμανση, από την παραγωγικότητα θα εξαχθούν δυνητικές πηγές βιομάζας και η διαθεσιμότητα στην βάση περιβαλλοντικών περιορισμών και η αποδοτικότητα στην διαδικασία συγκομιδής. Η μεταφορά για την μετατροπή των φυτών λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της βιομάζας.Continue reading

Πρώτες Πιλοτικές Επιθεωρήσεις της βελτιωμένης Πιστοποίησης Biomasud

Στην Δράση 6.3 σκοπός των εταίρων που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του σήματος σε κάθε χώρα, είναι η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης σε τουλάχιστον δυο εταιρίες που παράγουν ή διανέμουν στερεά βιοκαύσιμα θέρμανσης στις αντίστοιχες χώρες.

Οι πρώτες πιλοτικές επιθεωρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και οι εταίροι του BIOMASUD ελέγχουν τις βελτιώσεις που έγιναν στην προηγούμενη έκδοση του συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και αειφορίας. Σημαντικές αλλαγές είναι η ένταξη νέων βιοκαυσίμων (κλαδέματα ελαιόδεντρου & αμπελώνα, κελύφη καρυδιών και φιστικιών) και η βελτίωση των απαιτήσεων αειφορίας ώστε να συμμορφώνεται με την νέα οδηγία RED, οι διαπραγματεύσεις για την οποία έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και θα δημοσιευτούν σύντομα.Continue reading

Το Biomasud Plus στηρίζει τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας!

Η ενημερωτική εκστρατεία των Ευρωπαϊκών Ημερών Βιοενέργειας ξεκίνησε αυτή τη χρονιά από την ΑΕΒΙΟΜ, την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας, με στόχο να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τη σημασία της βιοενέργειας στο Ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Η Ημέρα Βιοενέργειας κάθε κράτους αντιστοιχεί σε εκείνη την ημέρα του χρόνου από την οποία και έπειτα και μέχρι το τέλος της χρονιάς η χώρα θεωρητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αποκλειστικά βιοενέργεια για την κάλυψη της τελικής ενεργειακής της κατανάλωσης.Continue reading

Biomasud Plus workshop in EXPOBIOMASA and 4th follow-up meeting

During the EXPOBIOMASA fair (September28th) a Biomasud Plus project (H2020 program) dissemination workshop took place with the aim of informing about the latest activities and results of the project as well as the BIOmasud® certification itself.

The main objective of the Horizon 2020 Biomasud Plus project is to improve the BIOmasud® quality and sustainability certification system for Mediterranean biomasses. For this purpose, various market studies of these solid biofuels are being carried out.

Continue reading

Μελέτη σύγχρονων συστημάτων καύσης βιομάζας στον οικιακό τομέα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου Biomasud Plus, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, ολοκλήρωσε μια μελέτη σχετικά με τα σύγχρονα συστήματα καύσης βιομάζας που χρησιμοποιούνται για θέρμανση στον οικιακό τομέα (λέβητες και σόμπες). Η μελέτη καλύπτει χωρικά τις Μεσογειακές χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τουρκία) και περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα που αφορούν οικιακά συστήματα θέρμανσης με χρήση στερεών βιοκαυσίμων:Continue reading

Απαιτήσεις αειφορίας

Στο πλαίσιο του έργου Biomasud Plus, υλοποιήθηκε η Δραστηριότητα 4.1 της 4ης Ενότητας Εργασίας. Το αντικείμενο της Δραστηριότητας αυτής αποτελούσε η «βελτίωση των απαιτήσεων αειφορίας του συστήματος BIOmasud».  Σκοπός της Δραστηριότητας ήταν η εξέταση και η τροποποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων αειφορίας του συστήματος BIOmasud (εκπομπές αέριων θερμοκηπίου και ισοζύγιο ενέργειας) και η ενσωμάτωση νέων κριτηρίων αειφορίας ανάλογα με την κατηγορία ειδών βιομάζας στην οποία εντάσσεται κάθε υπό εξέταση καύσιμο.Continue reading

Τρέχουσα κατάσταση στην αγορά στερεών βιοκαυσίμων για οικιακή θέρμανση

Στο πλαίσιο του έργου Biomasud Plus πραγματοποιήθηκε μια αναλυτική μελέτη για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά στερεών βιοκαυσίμων για οικιακή θέρμανση στις Μεσογειακές χώρες ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τουρκία).Continue reading

Survey about the use of biomass Biomasud Plus European project

home_splashThe BIOMASUD PLUS project of the Horizon 2020 Program, coordinated by the Spanish Bioenergy (AVEBIOM), aims to improve the BIOmasud quality and sustainability certification system, which has been in operation since 2013 for Mediterranean solid biofuels. This will be done by including new biofuels, reviewing the system’s sustainability criteria and extending it to other interested countries. Currently the label is present in Spain, France and Portugal and, thanks to the BIOMASUD PLUS project, will also be implemented in Italy, Greece, Slovenia, Croatia and Turkey. The partners of the multidisciplinary team of the consortium are: AVEBIOM, CIEMAT, PEFC and Tercera Fase Software by Spain, CBE of Portugal, AIEL of Italy, BIOS of Austria, CERTH of Greece, ZEZ of Croatia, Tubitak of Turkey and GIS of Slovenia.

Continue reading

Second meeting of the European Project BIOMASUD PLUS

TFoto grupo reunion esloveniahe Project BIOMASUD PLUS from the program Horizon 2020, coordinated by the Spanish Biomass Association (AVEBIOM), has held its second follow up meeting last 4th and 5th October in the Slovenian Forestry Institute’s offices (GIS in Slovenian) which are located in the capital of the country Ljubljana. In this meeting were present all the partners that are part of the multidisciplinary team that the consortium is formed of: AVEBIOM, CIEMAT, PEFC and Tercera Fase Software on behalf Spain, CBE from Portugal, AIEL from Italia, BIOS from Austria, CERTH from Greece, ZEZ from Croatia, Tubitak from Turkey and the mentioned host GIS.

Continue reading