Οδηγός για την βελτιστοποίηση της χρήσης Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων σε συσκευές καύσης

Στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες τα στερεά βιοκαύσιμα για εφαρμογές θέρμανσης στον οικιακό τομέα κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Εκτός από τις πελλέτες και τα θρύμματα ξύλου χρησιμοποιείται και πλήθος στερεών βιοκαυσίμων που προέρχονται από τυπικά είδη Μεσογειακής βιομάζας. Στο πλαίσιο του έργου Biomasud Plus “Ανάπτυξη της αειφόρου αγοράς Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων για οικιακή χρήση” (πρόγραμμα χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020), πραγματοποιήθηκε έρευνα για τα στερεά βιοκαύσιμα που εμπορεύονται σε επτά χώρες την Νότιας Ευρώπης (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία). Η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα κουκούτσια ελιάς είναι το πιο σημαντικό Μεσογειακό βιοκαύσιμο για τον οικιακό τομέα. Επιπλέον, κλαδέματα από ελαιόδεντρα και αμπελώνες αναφέρονται σαν είδη βιομάζας με μεγάλες προοπτικές για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων στον εν λόγω τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη παραγωγή στην περιοχή της Μεσογείου και την πραγματική και δυνητική αγορά τους για καύσιμα στον οικιακό τομέα, τρία βιοκαύσιμα επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση δοκιμών σε διάφορες μικρές συσκευές καύσης: τα κουκούτσια ελιάς, οι πελλέτες από κλαδέματα αμπελώνων και οι πελλέτες από κλαδέματα ελαιόδεντρων. Με δεδομένα τα αποτελέσματα των δοκιμών, δημοσιεύτηκε το έγγραφο «Οδηγός για την αξιολόγηση των κατάλληλων συνθηκών χρήσης μικρών συσκευών οικιακής θέρμανσης με Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα» προκειμένου να παρέχονται συστάσεις στους κατασκευαστές, τους εγκαταστάτες και τους τελικούς χρήστες.

Σε αυτό τον οδηγό γίνεται ανασκόπηση των Ευρωπαϊκών προτύπων και της νομοθεσίας για τα στερεά βιοκαύσιμα και για τις οικιακές συσκευές καύσης. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε για οικιακά συστήματα καύσης στην Νότια Ευρώπη. Τρία βιοκαύσιμα (κουκούτσια ελιάς, πελλέτες από κλαδέματα ελαιόδεντρων και πελλέτες από κλαδέματα αμπελώνων) και έξι συσκευές καύσης (τρεις σόμπες και τρεις λέβητες) επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση δοκιμών καύσης σε τρία διαφορετικά εργαστήρια (BIOS στην Αυστρία, ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα και CIEMAT στην Ισπανία) ακολουθώντας κοινές διαδικασίες δοκιμών. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, δίνονται συστάσεις για την χρήση των επιλεγμένων Μεσογειακών βιοκαυσίμων.
Σε μερικές συσκευές καύσης που υπάρχουν στην αγορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κουκούτσια ελιάς ως καύσιμο χωρίς προβλήματα τροφοδοσίας ή λειτουργίας, με την δυνατότητα να πληρούνται τα όρια εκπομπών που θέτονται από την Οδηγία Ecodesign με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1185 και (ΕΕ) 2015/1189. Για την αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του καυσίμου, είναι εξαιρετικά σημαντική η αγορά βιοκαυσίμων με πιστοποίηση ποιότητας (λ.χ. το σήμα ποιότητας BIOmasud®). Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν εγγύηση (από τον κατασκευαστή ή/και τον εγκαταστάτη) ότι στις συσκευές που αποκτούν μπορούν να καούν τα κουκούτσια ελιάς ως καύσιμο.

Δεδομένης της συμπεριφοράς των πελλετών από κλαδέματα ελαιόδεντρων και αμπελώνων κατά τις δοκιμές καύσης, πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν είναι κατάλληλα καύσιμα για τις σόμπες και τους μικρούς λέβητες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έργου, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε τέφρα και άζωτο. Παρ’ όλα αυτά, ο οδηγός παρέχει ορισμένες συστάσεις για την παραγωγή, κατασκευή και λειτουργία συσκευών θέρμανσης ώστε να γίνεται χρήση αυτών των βιοκαυσίμων και οι εκπομπές να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ecodesign.

Posted in Sin categoría.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *